Sirná svíce

125,00 Kč
Uvedena cena vč. DPH.
Dostupnost: Skladem
Kód: 9002150918

Sirná svíce

Sirná svíce určená k dezinfekci výrobných a skladových protor, skladovacích nádob, pivnic, vinných sklepů atd.

Použití:

  • Včelaři – vysířování veškerého včelařského vybavení, nástrojů a pomůcek, výrobní prostory
  • Vinaři a potravináři – vysířování skladů, hal, výrobních prostor, vinných sklepů
  • Zahrádkáři – vysířování sklepů, skladů a hal před opětovným naskladněním ovoce a zeleniny

Doporučené aplikace:

Jedna Sirná svíce vystačí na cca 12 - 15 m³ uzavřeného prostoru. V prázdných prostorách určených k ošetření aplikujeme Sirnou svíci. Do nehořlavé nádoby (např. plechový kbelík) vložíme Sirnou svíci a zapálíme ji. Ihned po té místnost opustíme a důkladně ji uzavřeme. Při hoření síry vzniká oxid siřičitý (CAS: 7446-09-5) – toxický plyn, kterým dochází k vysíření prostor. Svíce nehoří klasickým plamenem, ale síra se začne tavit (bublat), zhnědne a vyvíjí se plyn. Svíce nemá klasický knot, zapalujeme zápalkami, zapalovačem… Pokud je svíce zlomená, nemá to vliv na kvalitu produktu. Po min. 4 hodinách prostory otevřeme a důkladně vyvětráme.


Skladování:

Skladujte v uzavřených originálních obalech, v suchu, odděleně od potravin. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Bezpečnostní upozornění
GHS07 - dráždivé látky GHS07 - dráždivé látky

Signální slovo: Varování

Obsah nebezpečných látek

Chemické a fyzikální vlastnosti: Síra > 84%, CAS: 7704-34-9, ES 231-722-6.

H315 Dráždí kůži.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla
P332+P313 Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.