Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Identifikace prodávajícího

NAVOS, a.s.

Čelakovského 1858/27, 767 01 Kroměříž

zapsána v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 4091

IČ: 47674857

DIČ: CZ47674857

telefonní číslo: 583 495 243

(dále jen „prodávající“)

Úvod

Kupující si může vybrat a zakoupit zboží přímo v kamenné prodejně prodávajícího umístěné ve středisku Zábřeh, na adrese Leštinská 972/32, nebo si zboží objednat přes náš internetový e-shop na internetové adrese http://obchod.navos-km.cz a nechat si ho doručit na předem určené místo.

Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují v souladu s ust. § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese http://obchod.navos-km.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

Za situace, že osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání, nebo v souvislosti s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností, případně osobou, která jedná jménem nebo na účet podnikatele, nevztahují se na tuto osobu ustanovení této smlouvy uvedené v odstavci „Odstoupení od smlouvy – a) Ze strany kupujícího“ a v odstavci „Informace pro spotřebitele o mimosoudním řešení sporů“.

Všeobecná ustanovení

Kupující učiněním objednávky akceptuje tyto obchodní podmínky pro dodávky zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné, pokud není ve smlouvě stanoveno výslovně něco jiného.

Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu objednané zboží za podmínek stanovených těmito obchodními podmínkami a kupující se zavazuje toto objednané zboží převzít a zaplatit za něj prodávajícímu kupní cenu.

Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy jsou pouze položky výslovně uvedené v kupní smlouvě - objednávce (dále jen zboží). Prodávající se zavazuje, že bude svým kupujícím dodávat:

 •          bezvadné zboží v souladu se specifikací nebo s vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží
 •          vyhovující normám, předpisům a nařízením platným na území ČR vybavené českými návody k obsluze, záručními listy a seznamy pozáručních opraven, je-li to pro daný druh zboží obvyklé.

Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

Objednání zboží, uzavření smlouvy

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění předepsaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři ve webovém rozhraní obchodu (dále jen „objednávka“). Objednávka je návrhem kupní smlouvy.

Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Objednávka zavazující k platbě“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce.

Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

Prodávající je v závislosti na charakteru obchodu (množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti apod..), vždy oprávněn žádat kupujícího o autorizaci objednávky vhodným způsobem, např. telefonicky, e-mailem či písemně. Odmítne-li kupující objednávku požadovaným způsobem autorizovat, je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

Místo plnění

Místem plnění je místo uvedené v objednávce. Datum zdanitelného plnění je shodné s datem převzetí zboží ze strany kupujícího.

Cena a placení

Nabídkové ceny uvedené na e-shopu prodávajícího jsou platné v okamžiku objednání.

Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 14 dnů ode dne uzavření kupní smlouvy. Kupní cena bude považována za zaplacenou teprve připsáním celé kupní ceny za samostatnou část dodávky na běžný účet prodávajícího nebo uhrazením v hotovosti v pokladně prodávajícího nebo na dobírku. Prodávající zůstává vlastníkem zboží až do zaplacení úplné kupní ceny. Prodávající vystaví na základě uzavřené kupní smlouvy fakturu, která je současně daňovým dokladem. Daňovým dokladem je rovněž prodejka za hotové vydaná při platbě za hotové pokladnou prodávajícího. Převzetí zboží kupujícím je zásadně možné až po jeho úplném zaplacení, pokud není dohodnuto jinak.

Dodací podmínky

Dodávky předmětu plnění budou dle dostupnosti produktů a provozních možností prodávajícího realizovány v co nejkratším termínu, obvykle do tří pracovních dnů ode dne uzavření kupní smlouvy, v případě bezhotovostní platby počíná tato lhůta běžet až ode dne připsání kupní ceny na účet prodávajícího, ve výjimečných případech může být dodací lhůta delší. Místo odběru je stanoveno na základě objednávky kupujícího. Prodávající splní svou povinnost dodat zboží kupujícímu okamžikem předání zboží dopravci zajišťujícímu přepravu zboží pro kupujícího. Součástí dodávky není instalace předmětu plnění. Dopravu na adresu určení objednává prodávající. Zásilka se zbožím musí obsahovat daňový doklad. Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít a potvrdit jeho převzetí oprávněnou osobou.

V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

Doprava a platby

Prodávající je schopen na žádost kupujícího zajistit přepravu zboží, tzv. „balíkovou přepravou“ max. do hmotnosti zboží 31,5 kg (vč. obalového kartonu), a to prostřednictvím přepravní služby PPL. Poštovné vč. balného a poplatku za dobírku v takovém případě kopíruje ceník přepravní společnosti – viz odstavec cena přepravného v samostatném odst. Doprava a platby. Přeprava je zajišťována jen v rámci ČR.

Přepravu nad 31,5 kg hmotnosti zboží není prodávající povinen zajistit, může však kupujícímu navrhnout cenu přepravy dle aktuálního ceníku PPL v návaznosti na hmotnost, rozměry přepravovaného zboží a vzdálenost přepravy. Kupující musí s touto cenou souhlasit a cenu přepravy prokazatelně potvrdit.

Práva z vadného plnění:

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

Prodávající se snaží nabízet zboží pouze v prvotřídní kvalitě, proto je připraven kupujícímu vycházet co nejvíce vstříc i v otázkách reklamací. Pro úspěšné vyřízení reklamace platí následující podmínky:

Prodávající poskytuje kupujícímu na zboží záruku za jakost v délce 24 měsíců. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady u prodávajícího v době do dvaceti čtyř měsíců ode dne převzetí zboží kupujícím.

 •          Vznikne-li škoda při přepravě zboží, odpovídá za vzniklou škodu dopravce.
 •          Pokud je zboží poškozeno dopravou, ihned při převzetí zboží od dopravce sepíše kupující protokol o škodě a vymáhá úhradu škody na dopravci.
 •          Záruka za jakost se nevztahuje na vady, vzniklé neodborným či nešetrným zacházením.
 •          Zboží, které kupující reklamuje, je nutné vrátit v původním obalu včetně dokladu o jeho zakoupení a záručního listu. Dále je nutné přiložit přesný popis závady.
 •          Kupující je povinen prohlédnout zboží ihned v okamžiku převzetí a zkontrolovat zda je nepoškozené, kompletní a bez jiných závad. Případné odchylky od standardu je nutné reklamovat ihned.
 •          Oprávnění reklamace zboží zaniká v případě, že k závadě došlo mechanickým poškozením, při dopravě zboží, při živelné pohromně apod.
 •          Záruka za jakost se nevztahuje na běžné opotřebení zboží způsobené jeho používáním.
 •          Reklamované zboží není kupující oprávněn zasílat prodávajícímu na dobírku. Dopravu zboží je doporučeno pojistit.

Místo reklamace:

K vyřizování reklamací kontaktujte odpovědného pracovníka na tel: 602 748 841.

Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na následující adrese: NAVOS, a.s., Leštinská 972/32, 789 01 Zábřeh

Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

Odstoupení od smlouvy: 

a) Ze strany kupujícího

Kupující má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do 14 dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek.  Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zaslat poštou na adresu provozovny (kamenné prodejny) prodávajícího (NAVOS, a.s., Leštinská 972/32, 789 01 Zábřeh) nebo v elektronické podobě na adresu elektronické pošty prodávajícího obchod@navos-km.cz.

V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do 14 dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Zboží, které budete odesílat v rámci zpět na adresu prodávajícího, musí být v původním nepoškozeném obalu, nesmí být použité, musí být nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.) a s originálním dokladem o koupi. Zboží nesmí být posláno na dobírku.

Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to buď převodem na bankovní účet kupujícího, nebo složenkou. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal.

Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Kupující, pokud je spotřebitelem, odpovídá prodávajícímu pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

Právo odstoupit od smlouvy se nevztahuje na případy vyjmenované v ust. § 1837 občanského zákoníku, tj. mimo jiné na zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, na zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i na zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, na zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a na dodávku zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud kupující porušil jejich původní obal.

V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebude prodávající akceptovat odstoupení od kupní smlouvy ze strany kupujícího a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět.

b) Ze strany prodávajícího

Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy nebo její část v těchto případech:

 •          zboží se již nevyrábí nebo nedodává
 •          výrazným způsobem se změnila cena u dodavatele zboží nebo náklady za realizaci či doručení objednávky a kupující změnu ceny neakceptuje

V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu.

Prodávající má právo od kupní smlouvy odstoupit také v případě, že zákazník vyplní chybné nebo neúplné kontaktní údaje, a to:

 •          jméno a příjmení
 •          úplná fakturační adresa
 •          telefonické, případné e-mailové spojení

Tyto informace jsou nezbytné pro identifikaci kupujícího. Prodávající tyto informace používá k realizaci a zaúčtování platby kupujícího za nakoupené zboží, za účelem správné dodávky zboží a ke komunikaci s kupujícím.

Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

V případě, že kupující požaduje doručení zboží na jinou adresu, než je fakturační adresa, může uvést alternativní adresu, na kterou bude zboží dodáno.

Nakupujete-li jako právnická osoba, měl(a) byste uvést také následující údaje o firmě:

 •          název firmy
 •          úplná fakturační adresa
 •          telefonické, e-mailové popř. faxové spojení
 •          IČ, DIČ
 •          bankovní spojení

Tyto údaje umožňují prodávajícímu provést nezbytné účetní operace, vyhotovit daňový doklad obvykle vyžadovaný oběma stranami, popřípadě identifikovat platbu kupujícího učiněnou bankovním převodem. Údaje o nákupech kupujícího (nutné pro zajištění dodávek zboží, vyřizování reklamací a podobně) jsou ukládány v bezpečné databázi a nejsou poskytovány třetím stranám.

Osobní data kupujícího jsou důvěrná a nejsou poskytována žádným subjektům. Přístup registrovaným zákazníkům do webového rozhraní obchodu a možnost objednávek jsou chráněny přístupovým heslem, které zná pouze registrovaný zákazník. Z tohoto důvodu prodávající kupujícího upozorňuje, že toto heslo by nemělo zůstat volně přístupné ostatním osobám, aby nemohlo dojít k jeho zneužití a následně ke zneužití registrace kupujícího a jeho údajů. Za zneužití přístupového hesla prodávající nenese žádnou odpovědnost.

Kupující tímto souhlasí se shromažďováním a zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu.

Informace pro spotřebitele o mimosoudním řešení sporů

V případě sporu mezi spotřebitelem a prodávajícím, který se nepodaří stranám urovnat přímo, má spotřebitel právo využít mimosoudního řešení sporu u věcně příslušného subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2. Spotřebitel má právo na mimosoudní řešení sporu pouze tehdy, dochází-li k plnění na území České republiky; v ostatních případech jen tehdy, souvisí-li plnění s podnikatelskou činností provozovanou na území České republiky.

Více informací týkajících se mimosoudního řešení spotřebitelských sporů naleznete na webové stránce České obchodní inspekce www.coi.cz.

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na webovém rozhraní obchodu prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky tehdy, není-li mezi smluvními stranami písemně dohodnuto něco jiného.

Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou výši ceny objednaného zboží (včetně příp. dopravních nákladů) uvedenou v ceníku na webovém rozhraní obchodu, nebude-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

Smluvní strany se dohodly, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

  

V Zábřehu dne 22.5.2023

Příloha č. 1 – Odstoupení od smlouvy